Bardon, Bulle, ATO ,Brillié ,Vaucanson, Cluses

    Spoelen en magneten: Bardon, Bulle, Ato, Brillié etc

Coils and magnets: Bardon, Bulle, ATO, Brillié etc.

Bij veel electrische klokken wordt de aandrijving verzorgd door een spoel en een permanentmagneet; wordt de spoel bekrachtigd dan wordt de permanentmagneet in het magneetveld van de spoel getrokken, waardoor de slinger in beweging komt. De spoel kan aan de slinger bevestigd zijn en de magneet vast aan het frame (Bulle) of juist andersom (ATO). Bij deze klokken is het de slinger die via een pal het wijzerwerk aandrijft,anders dan bij conventionele klokken waarbij de slinger alleen de gangsnelheid regelt.

Many electric clocks are driven by a coil and a permanent magnet; by energising the coil the permanent magnet is pulled in the magnetic field of the coil, so moving the pendulum. The coil may be attached to the pendulum en the magnet fixed on the frame, or just the other way (ATO) . At these clock it is the pendulum that, through a pawl, drives the motion work, different from conventional clocks where the pendulum is just regulating the rate.

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een Bulle, model “Cloquette” uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. De zwarte “U” is de permanentmagneet.

This is a Bulle clock, model “Cloquette” from the thirties of the last century. The black “U” is the permanent magnet

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Dit is een wat groter model Bulle. De licht gebogen zwarte staaf is de permanentmagneet. Vanaf de jaren twintig tot begin jaren vijftig vervaardigde de firma honderduizenden klokken in heel veel verschillende modellen. 

This is a somewhat larger Bulle model. The slightly bent black bar is the permanent magnet.From the twenties untill the early fifties the company made hundreds of thousands clocks in a lot of different models

 

 

 

 

 

 

ATO

 

 

 

 

Dit zijn zes ATO klokken; de permanentmagneet zit hier aan de slinger en de spoel zit vast aan het chassis.De firma ATO maakte veel werk van de vormgeving van zijn klokken.

Het was de eerste firma die in de jaren vijftig de toen pas uitgevonden transistor toepaste als schakelaar in plaats van de altijd vervuilende en verslijtende contactpunten.

Een fraaie site over ATO vind je op : http://lothar-frerking.de/

Here are six ATO clocks; the permanent magnet is attached on the pendulum and the coil  on the frame. The ATO company payed much attention to the design of their clocks. It was the first company using in the fifties the recently invented transistor as a switch in stead of the always wearing away and getting dirty contacts.

A nice ATO site can be found at: http://lothar-frerking.de 

 

 

 

 

 

                                                   Brillié

Brillié was een beroemd Frans merk van voor de tweede wereldoorlog. De koperen bal kan ter regulatie omhoog en omlaag worden gedraaid. Fijn-regeling door stukjes weekijzer aan weerszijden van de spoel.

Brillié was a famous French brand from before WW II. The brass ball can be turned upwards and downwards for regulating.Fine tuning by pieces of soft-iron on both sides of the coil

 

               

 

 

ATELIERS VAUCANSON 

 

De slinger van deze Ateliers Vaucanson (ca.1920) krijgt zijn impuls pas als de slingeruitslag beneden een bepaalde waarde is gedaald via een zogeheten Hipp-contact. Dit heeft als voordeel dat de slinger niets steeds wordt gestoord, hetgeen de nauwkeurigheid van de gang ten goede komt. Let op de kenmerkende magneet die wat op het Euro-teken lijkt.Rechts van de spoel is een stukje weekijzer zichtbaar dat omhoog en omlaag kan worden geschoven voor fijnregulatie.

The pendulum of this “Ateliers Vaucanson” (1920) gets its impuls, via a so called Hipp contact, not untill the amplitude of the pendulum reaches a value below a certain limit.The advantage is that the pendulum is not disturbed every moment, resulting in a better rate.Pay attention to the caracteristic magnet, resembling the Euro sign. On the right of the coil a piece of soft iron is visible that can be pushed up and down for fine tuning.

 

 

 

ÉCOLE CLUSES

 

Dit is een examenstuk van de horlogemakersvakschool in Cluses (Frankrijk) In de messing slingerlens zitten twee permanentmagneten.Zie:

http://www.flickr.com/photos/vrolijksclocks/sets/72157629577031990/ De vlakke spoel zit tussen twee schildvormige pertinax plaatjes. De afwerking is zeer fraai.

This is an examination piece of the watch and clockmakerschool in Cluses ( France). The brass pendulum bob contains two permanent magnets. See:http://www.flickr.com/photos/vrolijksclocks/sets/72157629577031990/ The flat coil is located between two pertinax shield plates.The finishing is very fine.

Dit is de contactinrichting van de Cluses-klok.Bij iedere slingering naar links duwt de pal aan de slinger tegen het sterrad, waardoor het contact sluit. Om oxydatie tegen te gaan zijn de contactdelen in zilver en goud uitgevoerd. ATO en Brillié hebben soortgelijke contacten.

This is the contact device of the Cluses clock. At each pendulum swing to the left the pawl pushes the star wheel, closing the contact. To prevent oxidation the parts of the contacts are executed in gold and silver. ATO and Brillié have similar contacts.

 

 

BARDON

Deze klokken werden tussen 1920 en 1925 vervaardigd in Clichy in Frankrijk. Dit is een deftig tafelmodel maar er bestaan ook Bardon-klokken die nevenwerken aandrijven. In de slinger zit een hoefijzermagneet die door de platte spoel in de voet van de klok wordt aangetrokken als het contact sluit.

These clocks were made between 1920 and 1925 in Clichy, France. This is a dignified table model but also slave driving Bardon clocks exist. In the pendulum bob a horse-shoe magnet, attracted by the flat coil in the bottom of the clock, when the contact closes.

                                                           Contact mechanisme